DOMENIUL  ACTIVITATE  MASTERAT

Dezvoltarea sistemului bancar în Republica Moldova, atât prin complicarea serviciilor propuse, cât şi prin volatilitatea înaltă a pieţelor financiare, care conferă activităţii bancare un risc accentuat a determinat şi conştientizat despre necesitatea perfecţionării cadrelor sau crearea unor noi specialişti în domeniul bancar.  Odată cu implementarea sistemului de două cicluri în învăţământul universitar în cadrul ASEM a demarat instruirea în cadrul masteratului (ciclul II) şi la specializarea „Administrare Bancară”.

Ciclul  de masterat „Administrarea bancară” presupune studiul aprofundat a metodelor de evaluare a riscurilor bancare, a tehnicilor de audit bancar şi a specificului reglementărilor bancare, include discipline ce se referă la gestiunea cursului valutar, operaţiuni de speculaţie pe pieţele valutare, precum şi teme cu referire la strategii şi politici monetare. Astfel, orice specialist, ce pretinde să aibă abilităţi de analiză şi evaluare în domeniul financiar-bancar poate să-şi fortifice cunoştinţele în cadrul studiului respectiv de  masterat.

Candidaţii la studii au nevoie de o bază de cunoştinţe în domeniul finanţelor, în special vor fi selectaţi din absolvenţii specialităţii „Finanţe Bănci”, ciclul I, pot fi selectaţi şi absolvenţii altor specialităţi economice cu condiţia audierii de ei a unor discipline bancare, cum ar fi „Activitate bancară”; Monedă şi credit”, „Management bancar”.

Absolvenţii pot ocupa în viitor posturi de conducere a structurilor organizaţionale în bănci, companii de microfinanţare nonbancare, Banca Naţională a Moldovei, Fondul de Garantare a Depozitelor, precum şi în alte structuri asociate cu creditarea sau alocare de resurse, estimarea riscului financiar, speculaţii pe piaţa valutară, dealing valutar, secţia de audit, marketing, trezorerie, etc.

 

 

.

IMG 3627

conferentiar universitar, doctor in economie CIOBU Stela

                        

REGULAMENTUL
Coordonatorului Domeniului
ACTIVITĂŢI  MASTERAT

I.    DISPOZIŢII GENERALE

1.1.    Coordonatorul Domeniului Activităţi Masterat (în continuare – Coordonator) este persoana responsabilă de organizarea activităţilor catedrei ce ţin de instruirea la ciclul II - masterat.
1.2.    Coordonatorul este desemnat de şeful departamentului din rândul cadrelor didactice titulare cu experienţă în domeniu şi confirmat prin decizia departamentului.
1.3.    În activitatea sa Coordonatorul se conduce de legislaţia în vigoare, Regulamentele Ministerului Învăţământului şi Tineretului, Regulamentele ASEM, Ordinile Rectorului, Hotărârile Senatului, Consiliului facultăţii şi Şedinţei departamentului.
1.4.    Coordonatorul este subordonat şefului departamentului.

II.    ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

2.1.    Atribuţiile principale ale Coordonatorului sunt:

-    planificarea activităţii în domeniu;
-    organizarea activităţilor cu referinţă la ciclul II - masterat;
-    perfecţionarea continuă a activităţilor de organizare a instruirii la ciclul II - masterat;
-    elaborarea rapoartelor privind activităţile din domeniul coordonat.

III.    FUNCŢIILE

3.1.            În conformitate cu atribuţiile sale Coordonatorul exercită următoarele  funcţii:
- elaborează planul anual de activitate a domeniului;
- monitorizează realizarea planului de activitate;
- elaborează compartimentul respectiv din cadrul Planului de activitate a departamentului;
- actualizeză permanent documentaţia privind domeniul coordonat;
- coordonează procesul de elaborare a planurilor de învăţământ la ciclul II – masterat şi de perfecţionare (modificare) a lor;
- coordonează procesul de elaborare a temelor tezelor de master;
- pregăteşte chestiunile de aprobare a temelor tezelor de master şi coordonatorilor ştiinţifici pentru şedinţa departamentului;
- monitorizeză derularea procesului de instruire la ciclul II – masterat la toate fazele lui;
- asigură contactele permanente  ale catedrei cu serviciul masterat;
- furnizează informaţiile solicitate cu referire la domeniul coordonat;
- pregăteşte chestiunile cu referinţă la domeniu pentru şedinţele Catedrei, Consiliului Facultăţii etc;
- gestionează acţiunile realizate în cadrul ariei de răspundere;
- întocmeşte rapoartele privind activitatea din domeniu;
- se preocupă de portofoliul „Masterat” etc.

IV.    DREPTURILE

4.1.      Coordonatorul este investit cu următoarele drepturi:
-să solicite şi să primească informaţiile necesare privind domeniul coordonat de la toţi membrii departamentului;
-să înainteze chestiuni ce ţin de activitatea în domeniul coordonat pentru desbatere la şedinţa Departamentului.


V.    ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

5.1.                 Coordonatorul îşi organizează activitatea în baza principiului coleagităţii şi răspunderii   personale de starea de lucruri în domeniu.
5.2.                 Activitatea Coordonatorului este organizată în baza prezentului Regulament.

VI.    DISPOZIŢII FINALE

6.1.      Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia şefului departamentului.
6.2.     Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de şeful departamentului.

                                                                                          

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

[/tab_item] [/tab]

Сохранить

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

  • Orarul consultațiilor profesorilor
  • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
  • Aviz pentru studentii anului IV FR