DOMENIUL  ACTIVITATE  LICENȚIAT

PROGRAMUL ACADEMIC FINANȚE ȘI BĂNCI

Reforma structurii învăţământului superior din Republica Moldova, care se desfăşoară în prezent, vizează creşterea mobilităţii studenţilor, creşterea şanselor lor pe piaţa muncii, reducerea numărului de specializări universitare şi creşterea participării la programele de masterat şi doctorale. Republica Moldova a făcut paşi importanţi în Învăţământului Superior, prin reorganizarea întregului spectru de programe universitare şi aderare la Procesul Bologna.

 • elaborarea Planului anual de activitate al Domeniului Licențiat; 
 • monitorizarea realizării planului;
 • asigurarea transparenței activităților din cadrul Domeniului Licențiat;
 • furnizarea informațiilor necesare cu referință la Domeniul  Licențiat pentru actualizarea continuă a paginii web a departamentului, panourile informative ale departamentului etc.;
 • întocmirea rapoartelor cu privire la activitățile din Domeniul Licențiat, etc.;

 

 

Aprobat

________________________

șef departament

Investiții și activitate bancară

Angela SECRIERU, prof. univ. dr.hab.

30 august 2023

PLANUL

de activitate a domeniului

LICENȚIAT

pentru anul 2023-2024

Nr.

Activități

Termen de realizare Forma de realizare Rezultate așteptate Forma de raportare Mențiune de executare
1. 1. Elaborarea Planului de activitate a Domeniului 26 august 2023,

Lucrul individual al coordonatorului

Planul în formă electronică și pe hârtie Prezentarea planului
1.2. Organizarea activității de elaborare a tematici proiectelor de an. 31 octombrie 2023

Lucrul coordonatorului

cu cadrele didactice

Tematica în formă electronică și pe hârtie Lista temelor
1.3. Pregătirea chestiunii de aprobare a tematicii proiectelor de an pentru ședința Departamentului 30 noiembrie 2023

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
1.4. Colectarea cererilor pentru proiectul de an 31 ianuarie 2024

Lucrul individual al coordonatorului

Cererile în formă electronică și pe hârtie Lista studenților
1.5. Pregătirea chestiunii de aprobare a temelor și coordonatorilor proiectelor de an pentru ședința Departamentului 15 decembrie 2023

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
1.6. Organizarea activității de elaborare a tematici tezelor de licență 31 octombrie 2023

Lucrul coordonatorului

cu cadrele didactice și studenții

Tematica în formă electronică și pe hârtie Lista temelor
1.7. Pregătirea chestiunii de aprobare a tematicii tezelor de licență pentru ședința Departamentului 30 noiembrie 2023

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
1.8. Colectarea cererilor pentru teza de licență 30 septembrie 2023 Lucrul coordonatorului cu studenții Cererile în formă electronică și pe hârtie Lista studenților
1.9. Pregătirea chestiunii de aprobare a temelor și coordonatorilor tezelor de licență pentru ședința Departamentului 31 octombrie 2023

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
1.10. Publicarea deciziei de aprobare a temelor și conducătorilor tezelor de licență 10 noiembrie 2023

Lucrul cu coordonatorul domeniului DCEP

Publicație pe pagina web și panoul informativ al departamentului Informație pe pagina web și panoul informativ al departamentului
1.11. Furnizarea materialelor metodice privind teza de licență 15 noiembrie 2023

Lucrul coordonatorului

cu cadrele didactice și studenții

Posesia de materiale respective de către studenți și conducători Lista de evidență
1.12. Pregătirea chestiunii Aprobarea Planului de acțiuni privind realizarea propunerilor președinților comisiei de licență pentru ședința Departamentului 15 decembrie 2023

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
1.13. Monitorizarea procesului de elaborare a tezei de licență Pe parcursul perioadei de elaborare

Lucrul coordonatorului

cu cadrele didactice și studenții

Gradul de executare a tezelor Informație scrisă
1.14. Pregătirea chestiunii Cu privire la elaborarea tezelor de licență. pentru ședința Departamentului Aprilie 2024

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
1.15. Pregătirea chestiunii Cu privire la implementarea Planului de acțiuni derivate din rezultatele acreditării Programului de studii superioare de licență la specialitatea Finanțe și bănci pentru ședința Departamentului 15 decembrie 2023

Lucrul individual al coordonatorului

Raport șa ședința catedrei Raport, proiect hotărâre, anexa
2.1. OS 1.6. Acoperirea disciplinelor de studiu cu materiale didactice și bibliografice adecvate în format tipărit și/sau electronic, elaborate de cadrele didactice ASEM Pe parcursul anului

Elaborarea materialelor metodice pentru proiectul de an și teza de licență

Asigurarea mai completă a studenților cu material metodic pentru lucrările scrise Indicații metodice pentru proiectul de an și teza de licență
             

Coordonator Domeniu „Licențiat”                                                                                               Ana Cirlan, conf.univ., dr.

 

30 august 2023 conf.univ., dr.

IMG 3703

conferentiar universitar, doctor in economie CIRLAN Ana 

 

                                                                                Aprobat

_____________________

Angela SECRIERU, prof. univ. dr.,hab.

șef departament

Investiții și activitate bancară

30 august 2023

REGULAMENTUL

Coordonatorului Domeniului

LICENȚIAT

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 • Coordonatorul Domeniului Licențiat  (în continuare – Coordonator și Domeniu) este persoana responsabilă de planificarea și organizarea activităților departamentului ce țin de procesul didactic la ciclul Licențiat.
 • Coordonatorul este desemnat de Șeful departamentului, din rândul cadrelor didactice titulare cu experiență în domeniu, și confirmat prin decizia Ședinței departamentului.
 • În activitatea sa Coordonatorul se conduce de legislația în vigoare, Regulamentele Ministerului de resort, Regulamentele Universității, Ordinile Rectorului, Hotărârile Senatului, Consiliului facultății, Ședinței departamentului, Dispozițiile Șefului departamentului.
 • Coordonatorul este subordonat nemijlocit Șefului departamentului.

II. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

Atribuțiile principale ale Coordonatorului sunt:

 •          planificarea activităților cu referință la Domeniul coordonat;
 •          organizarea activităților cu referința la Domeniul coordonat;
 •          controlul asupra executării planurilor;
 •          perfecționarea continuă a activităților cu referință la Domeniul coordonat;
 •          elaborarea rapoartelor privind activitățile din Domeniu coordonat.

III. FUNCŢIILE

  În conformitate cu atribuțiile, Coordonatorul exercită următoarele  funcții:

 • elaborează Planul anual de activitate al Domeniului, compartimentele respective din cadrul Planului de activitate și le prezintă  spre aprobare Șefului departamentului, până la începutul anului universitar;
 • monitorizează realizarea planurilor respective;
 • asigură transparența activităților din cadrul Domeniul coordonat;
 • furnizează informațiile necesare cu referință la Domeniul  coordonat pentru actualizarea continuă a paginii web a departamentului, panourile informative a departamentului etc.;
 • gestionează acțiunile realizate în cadrul ariei de răspundere;
 • întocmește rapoartele privind propria activitatea și activitățile din Domeniul coordonat;
 • pregătește chestiunile cu referință la Domeniul coordonat pentru Ședințele departamentului și Comisiei metodice a facultății etc.;
 • actualizează permanent portofoliul „Activitate Licențiat” etc.

IV. DREPTURILE

Coordonatorul este investit cu următoarele drepturi:

 

 • să solicite și să primească informațiile necesare privind Domeniul coordonat de la toți membrii departamentului;
 • să înainteze chestiuni, ce țin de activitatea în Domeniul coordonat, pentru dezbatere la Ședințele departamentului.

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

  Coordonatorul își organizează activitatea în baza principiului coleagitații   și răspunderii   personale de starea de lucruri în Domeniul coordonat. Activitatea Coordonatorului este organizată în baza prezentului Regulament.

VI. DISPOZIŢII  FINALE

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Dispoziția Șefului departamentului. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de Șeful departamentului.

 

                                                                                          

[/tab_item] [/tab]

Сохранить

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

 • Orarul consultațiilor profesorilor
 • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
 • Aviz pentru studentii anului IV FR