REGULAMENT-CADRU

privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

I.       Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul Codului Educației nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr.142-XYI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), Regulamentului de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de credite de Studiu.
 2. Regulamentul-cadru stabileşte regulile generale privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (în continuare examenul de licenţă) în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi privat şi reflectă cerinţele de bază pentru desfăşurarea examenului de licenţă în diferite domenii generale de studiu/domenii de formare profesională la ciclul I.
 3. Forma de evaluare finală a studiilor superioare de licență se stabilește de senatul instituției de învățămînt superior.
 4. În instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova studiile superioare de licenţă, ciclul I, se finalizează cu susținerea examenului și/sau tezei/proiectului de licență.

În baza promovării examenului de licență și atribuirii calificării profesionale, se eliberează diploma de licență.

 1. Evaluarea finală a studiilor superioare integrate, se va organiza în condiții similare examenului de licență. În domeniile generale de studiu Medicină și Farmacie examenul de absolvire la finalizarea studiilor superioare de specialitate se organizează în condiții similare examenului de licență.
 2. Instituţiile de invăţămînt superior de stat şi privat acreditate, abilitate cu dreptul de a organiza examenul de licenţă, au statutul de instituţii organizatoare a examenului de licenţă (în continuare instituţii organizatoare).
 3. Pentru instituţiile de învăţământ superior care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie în domeniul învăţămîntului superior, dar care nu sînt acreditate în modul prevăzut de lege, Ministerul Educaţiei stabileşte o instituţie de învăţămînt acreditată, cu profil înrudit, cu statut de instituţie organizatoare, responsabilă de organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă.
 4. Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de licenţă în cadrul instituţiilor organizatoare se realizează de către rector, prorectori şi decanii facultăţilor sub egida Departamentelor Managementul Calității Instituţionale, în corespundere cu prevederile în domeniu.

II.     Titluri acordate şi certificare

 1. Examenul de licenţă finalizează cu acordarea titlului de licenţiat într-un domeniu general de studiu, în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I.
 2. Titlurile de licenţiat într-un domeniu general de studiu care denotă finalizarea ciclului I sînt acordate absolvenţilor care:
 • demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate într-un domeniu de studii;
 • pot aplica în mod profesionist cunoştinţele obţinute într-un domeniu de studii;
 • demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul respectiv de studii;
 • au abilitatea de a colecta, analiza şi interpreta date relevante (de regulă, din domeniul de studii propriu), precum şi de a formula raţionamente privind probleme relevante de ordin social, ştiinţific sau etic;
 • pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi de non-specialişti;
 • şi-au dezvoltat acele competenţe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.
 1. Diploma de studii superioare de licenţă este eliberată absolventului, care a realizat integral programul de studii stabilit prin planul de învăţămînt la domeniul de formare profesională/specialitatea respectivă şi a promovat cu succes examenul de licenţă. În diploma de licenţă se specifică media generală de licenţă.
 2. Diploma de studii superioare de licenţă atestă că titularul acesteia a dobîndit cunoştinţe şi competenţe pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o formare profesională iniţială care îi permite angajarea în cîmpul muncii.
 3. Absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt privat neacreditate care au susţinut examenul de licenţă într-o instituţie acreditata (în conformitate cu art. 6 al prezentului Regulament) li se eliberează acte de studii ale instituţiei de invatamant superior absolvite de model stabilit de către Ministerul Educaţiei.
 4. Diploma de studii superioare de licență este însoțită de suplimentul la diplomă, redactat în limbile română și engleză, acordat cu titlu gratuit. Programele analitice se eliberează la solicitare. Studenţilor străini programele analitice se eliberează cu titlu obligatoriu.
 5. La finalizarea programelor de studii superioare integrate se eliberează o diplomă echivalentă cu diploma de studii superioare de master. Programele de studii superioare în domeniul medical și farmaceutic se finalizează cu eliberarea diplomei de licență în medicină sau în farmacie, care conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii de rezidențiat, de înscriere la programele de studii superioare de doctorat și permite angajarea pe piața muncii conform cadrului ocupațional.
 6. Studiile superioare în programele de studii la specialități duble se finalizează cu acordarea unui singur titlu în dubla specialitate și cu eliberarea unei singure diplome universitare.
 7. În cazul desfășurării unor programe comune de studii superioare se acordă un titlu comun și o diplomă comună eliberată în una din următoarele formule:

-         o diplomă comună suplimentar la una sau mai multe diplome naționale;

-         o diplomă comună emisă de către instituțiile care oferă programul comun de studii fără eliberarea diplomei naționale,

-         una sau mai multe diplome naționale eliberate oficial și un certificat pentru atestarea titlului acordat în comun.

 1. Diplomele și certificatele comune se perfectează în limbile de comunicare stabilite în cadrul parteneriatului și în limba engleză.
 2. Persoanelor care nu au promovat examenul de licență, una sau mai multe probe, stabilite și aprobate de senatul instituției de învățămînt superior, sau nu au susţinut proiectul/teza de licenţă li se eliberează o Adeverinţă de absolvire (conform anexei nr. 1). Adeverinţa atestă că titularul a realizat planul de învăţămînt la specialitatea dată.
 3. În caz de promovare a examenului de licenţă la susţinerea repetată, absolventului i se eliberează diploma de licenţă. Certificatul de absolvire eliberat anterior se retrage şi se păstrează în dosarul personal al absolventului.

III.    Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă

 1. Examenul de licenţă reprezintă evaluarea finală a programului de studii realizat într-un domeniu de formare profesională/specialitate.
 2. Prin probele examenului de licenţă se evaluează nivelul de realizare a finalităţilor de studii, precum şi competenţele generice şi specifice dobîndite de către absolvenţi pe parcursul studiilor.
 3. Prin proiectul (teza) de licenţă se evaluează competenţele absolvenţilor de a efectua cercetări, de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice specifice domeniului de formare profesională sau de realizare a studiilor de caz.
 4. Examenul de licenţă se creditează în conformitate cu prevederile Planului-cadru şi planurile de învăţămînt.
 5. Pentru coordonarea activităţilor de elaborare a proiectului (tezei) de licenţă departamentele/catedrele confirmă conducători de proiect (teză) de licenţă. Conducători ai proiectelor (tezelor) de licenţă pot fi numiţi profesori universitari, conferenţiari universitari şi lectori ai departamentelor/ catedrelor de specialitate, cercetători ştiinţifici din instituţiile de cercetare-proiectare, precum şi specialişti practicieni din economia naţională.
 6. Se admit la examenul de licenţă studenţii care au realizat integral planul de învăţămînt şi au acumulat numărul de credite stabilit pentru programul respectiv de formare profesională.
 7. Proiectul (teza) de licenţă se elaborează în ultimul an al studiilor superioare de licenţă. Candidaţii trebuie să-şi selecteze tema pentru proiectul (teza) de licenţă din lista propusă de catedra de profil, de regulă, la finele anului de studiu precedent, dar nu mai tîrziu de prima lună a anului terminal de studii. Tema aleasă de către student se va include în Contractul anual de studii. Posibilitatea modificării pe parcurs a temei, precum și perioada limită de modificare a acesteia se determină de către universitate.
 8. Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior cu statut de instituţii organizatoare susţin examenul de licenţă in instituţia de invăţămînt absolvită, cu condiţia că au realizat în instituţia respectivă, cel puţin, ultimul an de studii. Studenţii instituţiilor neacreditate susţin examenul de licenţă in condiţiile art. 6.
 9. Pentru persoanele care realizează studii în paralel în două domenii de formare profesională/specialităţi este obligatorie susţinerea tuturor probelor prevăzute de planul de învăţămînt pentru examenul de licenţă la ambele specialităţi (cu excepţia celor care se repetă).
 10. În vederea evaluării setului de competențe formate în cadrul programului de studii, se recomandă ca examenul de licenţă să includă:
 • susţinerea proiectului (tezei) de licenţă.
  În domeniul artelor proiectul de licenţă poate fi un spectacol, un rol, un concert, un tablou, un proiect de ceramică utilitară sau decorativă, un proiect de amenajare a teritoriului, un ansamblu de design vestimentar, lucrări de grafică de şevalet sau de grafică sofisticată, un ansamblu de sinteză a artelor vizuale (arhitectură, sculptură, pictură murală.
 1. În cazul instruirii concomitente în două domenii înrudite la ciclul I, examenul de licență va include două probe, care vor permite evaluarea competențelor obținute la ambele specialități.
 2. Proiectul/teza de licenţă se realizează în domeniul de formare profesională/specialitatea de bază.
 3. Probele examenului de licenţă şi termenele de susţinere a examenului de licenţă sînt stabilite prin planurile de învăţămînt, aprobate în modul stabilit. Despre orice modificare a termenului sau probelor pentru examenul de licenţă, studenţii sînt anunţaţi cel târziu cu 6 luni înainte de începerea examenului de licenţă.
 4. Probele examenului de licenţă pot fi susţinute în scris, oral, combinat, asistate de calculator, în funcţie de specificul domeniului de formare profesională/ specialităţii şi în conformitate cu metodologiile de evaluare proprii ale instituţiilor.
 5. Subiectele pentru probele examenului de licenţă sînt elaborate de departamentele/catedrele de specialitate, în baza programelor în vigoare. Subiectele se aprobă de către departamentele/catedrele de specialitate în coordonare cu Departamentul Managementul Calității cu o lună pînă la susţinerea primei probe. În cazul instituţiilor neacreditate subiectele pentru probele examenului de licenţă vor fi coordonate cu instituţia organizatoare a examenului de licenţă.
 6. Tematica proiectelor/tezelor de licenţă este elaborată la departamentele/catedrele de specialitate şi aprobată de către Consiliul facultăţii. Tematica aprobată se comunică studenţilor cel tîrziu la finele penultimului an de studii. Tematica proiectelor /tezelor de licenţă se reactualizează anual.
 7. Se recomandă pentru susţinerea probei orale de a se acordă pînă la 30 min, iar pentru susţinerea proiectului /tezei de licenţă - pînă la o oră academică. Timpul destinat probei scrise este de trei ore academice.
 8. Registrul materialelor didactice şi al materialelor cu caracter informativ, permise candidaţilor pentru utilizare la examen, este elaborat de examinatori şi aprobat de către departamentele/catedrele de specialitate.
 9. Orarul de susţinere a examenului de licenţă se aprobă de către rectorul instituţiei de învăţământ cu o lună înainte de susţinerea primei probe. Orarul susţinerii proiectelor /tezelor de licenţă se va da publicităţii pe paginile web ale facultăţilor/instituţiilor.
 10. Susţinerea proiectelor/tezelor de licenţă este publică.
 11. Probele examenului de licenţă şi proiectul/teza de licenţă se evaluează în mod distinct cu note, în baza scalei de notare de la 10 la 1, nota minimă de promovare fiind 5. Convertirea notelor în scala de notare ECTS, se va realiza conform recomandărilor Ghidului de implementare al Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 12. Neprezentarea la o probă a examenului de licenţă sau la susţinerea proiectului/tezei de licenţă este calificată drept nesusţinerea acesteia. Obţinerea unei note mai mici decât „5” la una din probe sau la proiectul/teza de licenţă este calificată drept nepromovare a examenului de licenţă.
 13. Notele finale acordate în rezultatul evaluării la probele examenului de licenţă sunt determinate de membrii Comisiei de licenţă. În cazul diferenţelor în evaluare, se va face media aritmetică a notelor acordate, iar zecimile din media aritmetică se vor rotunji în favoarea candidatului. Notele obţinute de candidat se reflectă în Procesul verbal al Comisiei de Licenţă, foaia matricolă şi în Suplimentul la diplomă.
 14. Media examenului de licenţă se stabileşte ca media aritmetică a notelor obţinute la probele incluse în examenul de licență şi se calculează cu două zecimale.
 15. Media generală de licenţă se stabileşte cu două zecimale ca media aritmetică a notelor obţinute la examenul de licenţă şi a mediilor aritmetice de promovare a anilor de studii.
 16. Nota insuficientă (1-4) obţinută la una din probele examenului de licenţă nu-l lipseşte pe student de dreptul de a susţine celelalte probe.
 17. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă se pot înscrie într-o sesiune ulterioară a examenului de licenţă la aceeaşi instituţie organizatoare, în vederea susţinerii acestuia. Examenul de licenţă poate fi susţinut de cel mult două ori în decursul a cinci ani de la absolvire.
 18. Examenul de licenţă nepromovat poate fi repetat, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.
 19. Înscrierea candidaţilor la susţinerea repetată a examenului de licenţă se face în baza cererii personale depuse la instituţia absolvită cu cel puţin şase luni pînă la începerea examenului de licenţă. În cazul susținerii repetate numai a examenului de licență cererea personală a candidatului se va depune cu cel puțin două luni pînă la începerea examenelor de licență.
 20. La susţinerea repetată a examenului de licenţă se ţine cont de programul de studii/planul de învăţămînt şi de probele propuse pentru examenul de licenţă în anul cînd candidatul a absolvit instituţia dată.

IV. Activitatea Comisiei pentru examenul de licenţă

 1. Pentru desfăşurarea examenului de licenţă se constituie Comisii pentru examenul de licenţă (în continuare Comisii de licenţă) pe domenii de formare profesională/specialităţi.
 2. În instituţia organizatoare a examenului de licenţă Comisiile de licenţă se constituie pe domenii de formare profesională/specialităţi prin ordinul rectorului, la propunerea consiliilor facultăţilor, cu o lună pînă la începerea examenului de licenţă. În cazul instituţiilor de învăţămînt superior privat neacreditate lista nominală a membrilor Comisiei de licenţă este aprobată prin ordinul ministerului de resort.
 3. Comisia de licenţă se constituie din preşedinte, vicepreşedinte, 2 membri ai comisiei (examinatori) şi secretar.
 4. În componenţa Comisiei de licenţă pot fi incluse persoane cu titlu ştiinţific şi titlu ştiinţifico-didactic de la departamentele/catedrele de specialitate din cadrul instituţiei organizatoare /din alte instituţii de învăţămînt superior sau cercetători ştiinţifici din instituţii de cercetare-dezvoltare. Se permite includerea în componenţa Comisiei de licenţă a unui specialist practician de înaltă calificare, cu experienţă bogată şi autoritate profesională.
 5. În cazul instruirii concomitente în două domenii înrudite în componenţa Comisiei de licenţă se vor include specialişti examinatori din ambele domenii.
 6. Preşedinţii Comisiilor de licenţă sînt desemnaţi prin ordinul ministerului de resort, în baza propunerilor instituţiei organizatoare. În calitate de preşedinte al comisiei de licenţă pot fi desemnaţi specialişti în domeniul respectiv (profesori universitari, conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor onorifice, specialişti practicieni de înaltă calificare), care nu activează în cadrul instituţiei vizate.
 7. Aceeaşi persoană poate fi numită președinte al unei Comisii de licență nu mai mult de doi ani consecutiv.
 8. Vicepreşedinţi ai Comisiilor de licenţă pot fi numiţi şefi de catedră, profesori universitari, conferenţiari universitari, titulari ai instituţiei organizatoare.
 9. Vicepreşedinţii Comisiilor de licenţă prezintă Comisiei de licenţă setul de documente necesar, inclusiv:
  - ordinul rectorului instituţiei de învăţământ superior care confirmă admiterea studenţilor la examen;
  - setul de subiecte/teste orientate spre evaluarea finalităţilor de studiu/ competenţelor absolvenţilor cu baremele de apreciere;
  - curricula şi programele analitice ale unităţilor de curs/modulelor respective;
  - fişa de studii a studentului cu descrierea programului realizat, conform planului de învăţămînt, pe semestre cu indicarea numărului de ore şi a formelor de evaluare;
  - avizul conducătorului proiectului/tezei de licenţă;
  - avizele specialiştilor/colectivelor de specialişti asupra proiectului /tezei de licenţă (recenzenţii se aprobă de departamentele/catedrele de specialitate din rîndul persoanelor care activează în cadrul altor catedre, instituţii de învăţământ sau de cercetări ştiinţifice).
 10. La probele scrise vicepreşedinţii distribuie absolvenţilor foile cu ştampila instituţiei de învăţămînt organizatoare, indicînd modul de completare a acestora şi codificîndu-le.
 11. În cazul cînd preşedintele Comisiei de licenţă nu poate din motive obiective să-şi îndeplinească funcţiile, vicepreşedintele îndeplineşte funcţiile acestuia pînă la numirea unui nou preşedinte.
 12. În funcţie de secretar al Comisiei de licenţă pot fi desemnate cadre didactice universitare, laboranţi superiori, metodişti etc.
 13. Comisia de licenţă realizează următoarele funcţii:
  - asigură buna desfăşurare a examenului de licenţă;
  - realizează evaluarea în bază de finalităţi de studiu şi competenţe generice şi specifice dobîndite de tinerii specialişti;
  - apreciază, în şedinţă închisă, prin majoritatea simplă de voturi răspunsurile/lucrările scrise ale studenţilor;
  - decide asupra conferirii titlului şi eliberării diplomei respective;
  - pregăteşte şi prezintă Ministerului Educaţiei, precum şi ministerului de resort, în termen de 10 zile de la finalizarea ultimului examen, raportul final despre rezultatele activităţii Comisiei de licenţă.
 14. Raportul final va include informaţii despre componenţa calitativă a Comisiei de licenţă; caracteristica subiectelor/testelor propuse la examenul de licenţă prin prisma finalităţilor de studii şi competenţelor scontate pentru programul de formare respectiv; o analiză comparată a evaluării finale cu evaluările curente; caracteristica nivelului general de pregătire a absolvenţilor; o analiză a rezultatelor susţinerii proiectelor/ tezelor de licenţă şi propuneri privind perfecţionarea procesului de formare universitară iniţială în domeniul respectiv.
 15. Programul de lucru al fiecărei Comisii de licenţă este întocmit de decanul facultăţii respective şi este coordonat cu preşedintele Comisiei, fiind aprobat de prorectorul pentru studii şi dat publicităţii cu cel puţin o lună înainte de susţinerea primei probe a examenului de licenţă.
 16. Durata activităţii zilnice a Comisiei de licenţă nu va depăşi 6 ore astronomice. Orele de activitate a membrilor Comisiei se includ în norma didactică a departamentului/catedrei de specialitate sau a persoanei respective.
 17. Cheltuielile legate de activitatea Comisiei de licenţă le suportă instituţia de învăţămînt respectivă. Preşedinţii şi membrii comisiilor de licenţă din alte instituţii sînt remuneraţi în modul stabilit, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate. Secretarul Comisiei îşi realizează funcţiile în orele de serviciu fără a fi remunerat suplimentar.
 18. Susţinerea probelor orale ale examenului de licenţă, precum şi susţinerea proiectului/tezei de licenţă are loc în cadrul instituţiei organizatoare desemnate, în şedinţa deschisă a Comisiei de licenţă în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul de membri.
 19. În sala de examen, la probele orale, se află concomitent nu mai mult de 5-6 studenţi.
 20. În cazul susţinerii probelor în scris codificarea lucrărilor/testelor este obligatorie. Lucrările/testele se decodifică numai după finalizarea acţiunii de verificare a tuturor lucrărilor şi după înscrierea rezultatelor pe lista de examinare, în dreptul codului respectiv, în prezenţa membrilor Comisiei de licenţă.
 21. Hotărârile Comisiei de licenţă privind notele finale acordate în urma probelor de examinare şi la susţinerea proiectului/tezei de licenţă se aprobă prin vot deschis, cu o simplă majoritate de voturi. Votul secret, abţinerea de la vot sau transferul dreptului de vot nu se permit. În cazul în care voturile se împart egal, votul preşedintelui Comisiei de licenţă este decisiv.
 22. În cazul diferenţelor în evaluare se va face media aritmetică a notelor acordate, iar zecimile din media aritmetică se vor rotunji.
 23. Activitatea Comisiei de licenţă este consemnată în procese verbale (anexele nr. 2 şi nr. 3), care fixează cum a fost apreciat absolventul la susţinerea probei respective sau la susţinerea proiectului/tezei de licenţă, întrebările suplimentare, opinia separată a unor membri ai comisiei la insistenţa acestora. Procesele verbale sînt semnate de preşedinte şi membrii Comisiei de licenţă prezenţi la examen şi se păstrează în arhiva instituţiei organizatoare.
 24. În cazul cînd proiectul /teza de licenţă a fost apreciat cu o notă sub ,,5”, Comisia de licenţă decide dacă aceeaşi lucrare, după rectificările necesare, poate fi prezentată la o susţinere repetată sau este necesară schimbarea temei proiectului/tezei de licenţă.
 25. Rezultatul susţinerii proiectului/tezei de licenţă, precum şi nota obţinută la proba orală se comunică studenţilor în aceeaşi zi, după şedinţa Comisiei de licenţă. Nota obţinută la proba scrisă se comunică studenţilor imediat după şedinţa Comisiei de licenţă care consemnează prin Proces-verbal rezultatele verificării testelor/lucrărilor.
 26. Preşedintele Comisiei de licenţă informează Consiliul facultăţii despre rezultatele organizării şi desfăşurării examenului de licenţă.
 27. În conformitate cu Codul de etică al instituţiilor de învăţământ superior, se interzice categoric copierea la examene. În cazurile de copiere depistate, studentul este eliminat din examen. Susţinerea repetată a examenului i se va permite studentului doar în altă sesiune a examenului de licenţă.
 28. În cazul depistării unor acţiuni/tentative de corupţie/corupere, inclusiv trafic de influenţă sau manifestarea de către absolvent a unui comportament ce contravine normelor etice şi morale general acceptate, Comisia de licenţă, este în drept să elimine candidatul respectiv din examen, fără dreptul de a-l susţine repetat. Decizia respectivă se va înscrie în Procesul verbal şi Raportul Comisiei.
 29. Studenţii au dreptul să conteste decizia Comisiei de licenţă. Cererile pentru contestaţii se depun în decurs de 24 ore de la anunţarea rezultatelor examenului de licenţă şi se înregistrează de către secretarul Comisiei de licenţă în Registrul de evidenţă a proceselor-verbale. Pot fi contestate oricare din probele examenului de licenţă.
 30. Contestaţiile vor fi examinate de către Comisia de licenţă în ziua imediat următoare de după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comisia de licenţă reverifică şi notează probele contestate. Schimbarea notei contestate cu nota acordată după examinarea contestaţiei se va face prin creştere sau prin micşorare, rămînînd definitivă.
 31. Instituţiile de învăţămînt superior vor constitui comisii de supraveghere a examinării contestaţiilor din cel puţin 3 membri, inclusiv reprezentanţi ai administraţiei instituţiei.
 32. Examinarea contestaţiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate de către membrii Comisiei de licenţă şi membrii Comisiei de supraveghere.
 33. Comisia de licenţă operează schimbările survenite în urma contestaţiilor, recalculează, după caz, media generală a examenului de licenţă şi rectifică, corespunzător, rezultatul examenului.
 34. În procesul evaluării, proiectul /teza de licenţă va fi apreciat conform următoarelor criterii:
  - realizarea studiului/cercetării propriu-zise;
  - conţinutul şi forma prezentării;
  - susţinerea (prezentarea cercetării, utilizarea mijloacelor tehnice, discuţiile la subiect).
 35. Cerinţele privind volumul, structura, forma de prezentare a proiectului (tezei) de licenţă se va stabili de către departamentul/catedra sau facultatea responsabilă de formarea profesională iniţială în funcţie de specificul domeniului de formare profesională/specialităţii şi recomandările elaborate la nivel instituţional.

V. Dispoziţii finale

 1. Prezentul Regulament-cadru este obligatoriu pentru instituţiile de învăţămînt superior, începînd cu anul universitar 2015-2016 şi se aplică integral absolvenţilor admişi la studii la ciclul I (studii superioare de licenţă).
 2. Instituţiile de învăţămînt superior subordonate altor ministere (departamente) vor organiza examenul de licenţă în conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru şi actele normative elaborate de către ministerul (departamentul) de resort.
 3. Instituţiile de învăţămînt superior, organizatoare a examenului de licenţă, sînt autonome în definirea propriilor metodologii de organizare şi desfășurare a examenului de licenţă în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
 4. Reglementările specifice la nivel de instituţie /departament /facultate privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă se vor aproba de Senatele universitare.

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

 • Orarul consultațiilor profesorilor
 • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
 • Aviz pentru studentii anului IV FR