Republica Moldova

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1455
din  24.12.2007

pentru aprobarea

 Regulamentului

cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II

Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 25

   În temeiul art.28 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării cadrului normativ de organizare a studiilor superioare de masterat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
     1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II (se anexează).
    2. Admiterea la studiile superioare de masterat, ciclul II, se va efectua la specializări stabilite de către senatele instituţiilor de învăţămînt superior, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, ministerele şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, care au în subordine instituţii de învăţămînt superior, în limitele domeniilor generale de studiu, aprobate pentru ciclul I, în conformitate cu Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I.
    3. Studiile superioare de masterat se vor organiza în limitele alocaţiilor bugetare aprobate organelor centrale de specialitate ale autorităţilor publice, care au în subordine instituţii de învăţămînt superior.
    4. Pentru studiile şi programele de masterat autorizate anterior aprobării prezentului Regulament şi aflate în derulare, pînă la finalizarea acestora, se aplică prevederile Regulamentului cu privire la învăţămîntul postuniversitar specializat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 24 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.22-23, art.293).

    Prim-ministru                                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:    
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                                         Victor Ţvircun
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                                      Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii                                                                                 Ion Ababii
    Ministrul culturii şi turismului                                                             Artur Cozma
    Ministrul afacerilor interne                                                                  Gheorghe Papuc
    Ministrul apărării                                                                                  Vitalie Vrabie
    Ministrul economiei şi comerţului                                                       Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                               Mihail Pop
    Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei                                    Gheorghe Duca

    Nr. 1455. Chişinău, 24 decembrie 2007.

Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.1455
din 24 decembrie 2007

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II


I. Dispoziţii generale

    1. Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, elaborat în temeiul art.28 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte principiile de bază privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de masterat, ciclul II.
    2. Studiile superioare de masterat asigură:
    a) aprofundarea/specializarea într-un domeniu de formare;
    b) formarea specialiştilor performanţi;
    c) dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o etapă premergătoare obligatorie pentru studiile de doctorat.
    3. Orientarea studiilor de masterat poate fi:
    a) de cercetare, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific;
    b) de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat.
    Studiile de masterat de cercetare şi profesionalizare pot avea caracter de complementarietate, în scopul aprofundării interdisciplinare a unui domeniu de studiu.
    4. Studiile de masterat se organizează pe principii de interdisciplinaritate. Specializările programelor de masterat se stabilesc în limitele domeniilor generale de studiu aprobate pentru ciclul I, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005.
    5. Specializările pentru studiile de masterat se stabilesc de către senatele instituţiilor de învăţămînt superior, în baza propunerilor consiliilor facultăţilor, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi, după caz, cu ministerele şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, care au în subordine instituţii de învăţămînt superior.

II. Instituţii organizatoare de studii superioare de masterat

    6. Studiile superioare de masterat se organizează de către instituţiile de învăţămînt superior acreditate.
    7. Pentru a obţine autorizaţia de organizare a studiilor superioare de masterat, instituţiile de învăţămînt superior vor solicita Ministerului Educaţiei şi Tineretului evaluarea capacităţii instituţionale pentru realizarea pregătirii la programele de masterat.
    8. Cererea privind autorizarea, prezentată cu cel puţin 6 luni înainte de demararea programului de masterat, va fi însoţită de un dosar de evaluare internă a capacităţii instituţionale, cu informaţii veridice şi dovedite documentar privind:
    a) acreditarea instituţională;
    b) existenţa sistemului intern de asigurare a calităţii;
    c) planurile de învăţămînt, cu avizul ministerului de resort (asociaţiilor profesionale);
    d) asigurarea cu suporturi didactice, note de curs şi alte lucrări necesare care acoperă integral programul de studiu;
    e) desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică relevante în domeniul respectiv;
    f) încadrarea personalului didactic titular (cel puţin 60%);
    g) dotarea corespunzătoare a domeniului (domeniilor) pentru care se solicită autorizarea (laboratoare, echipamente, utilaje etc.).
    9. În baza rezultatelor evaluării dosarului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului autorizează,  prin ordin, realizarea programelor de masterat la specializările solicitate.
    10. Instituţiile de învăţămînt privat, după obţinerea avizului provizoriu al Ministerului Educaţiei şi Tineretului, vor obţine licenţa  pentru genul de activitate respectiv.
    11. Instituţia de învăţamînt superior autorizată pentru organizarea studiilor superioare de masterat într-unul sau mai multe domenii se va numi instituţie organizatoare de studii superioare de masterat.
    12. Instituţiile organizatoare de studii superioare de masterat se pot asocia, în condiţiile legii, cu alte instituţii din ţară sau de peste hotare pentru realizarea studiilor comune.
    13. Asocierea în vederea realizării studiilor comune de masterat este posibilă cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) instituţiile sînt autorizate/acreditate pentru organizarea studiilor superioare de masterat;
    b) instituţiile aplică Sistemul de Credite Transferabile de Studiu;
    c) în instituţii este implementat sistemul intern de asigurare a calităţii;
    d) instituţiile au încheiat un acord bilateral de cooperare.
    14. Studiile comune de masterat se realizează în instituţiile asociate, în baza unui acord scris încheiat între instituţiile organizatoare de studii superioare de masterat, în conformitate cu programul de studii stabilit şi coordonat de ambele instituţii.
    15. Acordul încheiat între instituţii va conţine clauze privind organizarea şi desfăşurarea programului de masterat, condiţiile de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate de către masterand, în baza finalităţilor de studiu, competenţelor şi a creditelor acumulate acestuia, în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.
    16. Instituţia organizatoare de studii superioare de masterat, facultatea /departamentul la care se organizează programele de masterat sînt principalii responsabili de calitatea programelor de masterat.
    17. În cazul în care instituţia organizatoare de masterat nu respectă standardele de calitate, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în baza unui raport extern de evaluare realizat de o comisie de experţi, decide:
    a) retragerea dreptului de a organiza admiterea la masterat pentru o perioadă determinată;
    b) retragerea dreptului de a organiza studii superioare de masterat, cu lichidarea treptată a programului;
    c) organizarea examenelor de finalizare a studiilor de masterat în instituţii autorizate.
    18. Redobîndirea dreptului instituţiei organizatoare de a realiza admiterea la masterat se poate obţine numai în baza unui nou raport extern de evaluare al comisiei de experţi, constituite în acest sens, şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului.
    19. Programul de masterat autorizat se va desfăşura în regim provizoriu, pînă la acreditarea acestuia. Acreditarea se va solicita după prima promoţie de absolvenţi ai programului respectiv de masterat.
    20. Instituţiile organizatoare de studii superioare de masterat sînt supuse procedurilor de reevaluare academică externă şi acreditare o dată la 5 ani.

III. Admiterea la studiile superioare de masterat

    21. Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă.
    22. Absolvenţii învăţămîntului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate pînă în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.
    23. La studii superioare de masterat pot fi admişi şi cetăţenii străini şi apatrizii, cu studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.
    24. Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează în bază de concurs, organizat în conformitate cu regulamentul instituţiei, în două sesiuni: concomitent cu admiterea la studii superioare de licenţă, ciclul I, şi în luna februarie.
    25. Înscrierea la concursul  de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:
    a) la studiile de masterat de cercetare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;
    b) la studiile de masterat profesional pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii diferite.
    26. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral, a  unei probe complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului. Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.). Metodologia de calculare a mediei generale de concurs se va stabili prin regulamentele interne de admitere.
    27. Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
    28. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat.
    29. Înmatricularea la studii superioare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Media-limită de înmatriculare  se va stabili prin regulamentele interne de admitere. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi vor obţine aceleaşi medii de concurs, instituţia va stabili criterii suplimentare de selectare.
    30. Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot obţine, în condiţiile legii, bursa de master. Bursele se acordă conform reglementărilor stabilite prin hotărîre de Guvern.
   31. Înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de masterat se face la acelaşi domeniu de studiu realizat la ciclul I. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la studii de masterat de cercetare la alt domeniu decît cel în care deţine diploma de licenţă, drept precondiţie pentru accesul la programul solicitat se va stabili acumularea a cel puţin 30 de credite la disciplinele fundamentale şi de specialitate, determinate de instituţia organizatoare de masterat. Studiile compensatorii pentru acumularea celor 30 de credite se vor realiza prin contract, cu achitarea taxei de studii.
    32. Candidaţii exmatriculaţi de la studii superioare de masterat, care au beneficiat de finanţare bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin contract, cu achitarea taxei de şcolarizare. 
    33. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului instituţiei.
    34. Admiterea la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele Planului de înmatriculare, elaborat de către ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt superior, în baza propunerilor instituţiilor organizatoare şi aprobat de Guvern.
   35. Propunerile instituţiilor organizatoare de studii superioare de masterat privind specializările şi numărul de locuri pentru studiile de masterat se vor stabili prin coordonare cu subdiviziunile respective ale acestora (facultăţi, departamente, catedre) şi, după caz, cu alte autorităţi, instituţii, organizaţii,  întreprinderi, alţi parteneri interesaţi.
    36. Specializările de masterat, la care se va organiza admiterea, numărul de locuri oferite, limbile de predare, probele de concurs se anunţă public de către instituţiile organizatoare.

IV. Organizarea studiilor superioare de masterat

    37. Durata studiilor superioare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 60-90-120 de credite de studiu transferabile. Tipul şi conţinutul programelor de masterat, numărul de credite, sînt stabilite de către instituţiile organizatoare.
    38. Instituţionalizarea creditelor de studiu la masterat se va realiza în condiţiile Sistemului Naţional de Credite de Studiu, tip ECTS.
    39. Durata studiilor de masterat se va stabili în aşa fel ca durata totală cumulată a studiilor la ciclurile I şi II să fie de cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
   40. Pentru domenii de formare profesională reglementate special prin norme şi recomandări internaţionale pot fi organizate studii integrate, ciclul I şi ciclul II, cu eliberarea diplomelor echivalente titlului de master. În cazul studiilor integrate, durata cumulată a ciclurilor I şi II va corespunde unui număr de cel puţin 300 de credite.
    41. În realizarea programelor de masterat sînt angajate cadre didactice deţinătoare de grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, titluri onorifice (Artist al Poporului, Maestru în Arte, Om Emerit, Antrenor Emerit şi echivalentele acestora).
    42. Titulari de curs, conducători de teză pot fi numai cadrele didactice deţinătoare de grade ştiinţifice, titluri ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice.
    43. În cazul studiilor comune de masterat sau al unui program de masterat realizat în cotutelă, vor fi stabiliţi doi conducători de teză.
    44. Instituţiile organizatoare de masterat pot încadra în activitatea didactică  pentru realizarea programelor de masterat cercetători notorii din domeniu, practicieni consacraţi.
    45. Studiile de masterat se desfăşoară în baza planului de învăţămînt aprobat de senatul instituţiei de învăţămînt. Planul de învăţămînt de pregătire la masterat pentru instituţiile de învăţămînt militar se aprobă de către Ministerul Apărării.
    46. Planul de învăţămînt va cuprinde cursuri/module, discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii, module de pregătire complementară necesare pentru plasarea în cîmpul muncii. În corespundere cu specificul domeniului de studii, programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau de creaţie vocaţională.
    47. Programul de masterat va fi conceput astfel încît să asigure:
    a) extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor şi capacităţilor de înţelegere, asociate ciclului I, care creează baza pentru originalitate în dezvoltarea şi aplicarea ideilor, inclusiv în contextul cercetării;
    b) formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor şi capacităţilor de înţelegere, de soluţionare a problemelor atît în domeniul de studiu realizat, cît şi în împrejurări noi sau necunoscute, în contexte înrudite sau multidisciplinare;
    c) dezvoltarea capacităţilor de realizare a diagnozelor bazate pe cercetare în vederea soluţionării problemelor prin integrarea cunoştinţelor sau prin interdisciplinaritate; dezvoltarea de noi cunoştinţe şi deprinderi ca răspuns la provocările generate de evoluţia tehnicii şi ştiinţei;
   d) formarea abilităţilor de leadership şi inovaţie în contexte de muncă sau de studiu, cu implicarea diferitor factori care interacţionează şi îmbunătăţirea performanţei strategice a echipelor;
    e) dezvoltarea deprinderilor de studiu autonom, în baza unui nivel ridicat de înţelegere a proceselor de învăţare;
    f) formarea capacităţilor de soluţionare a problemelor prin integrarea surselor de informaţii complexe, în contexte noi, necunoscute, de utilizare a experienţei într-un mediu de muncă interactiv;
    g) dezvoltarea capacităţii de a răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul muncii sau studiului.
    48. Persoanele înscrise la studii superioare de masterat, fără experienţă practică, imediat după absolvirea ciclului I de studii superioare, vor realiza un stagiu practic în volum de 10 la sută din numărul total de credite. Persoanelor cu experienţă practică dovedită, de cel puţin 2 ani în domeniul respectiv, li se va atribui numărul stabilit de credite, în baza evaluării competenţelor şi recunoaşterii experienţei practice de către catedra/catedrele de profil.
    49. Studiile superioare de masterat se organizează, de regulă, prin învăţămînt de zi. Numărul minim de studenţi pentru o grupă de masterat la cursurile de zi este de 15 persoane. Pentru specializările din domeniile 21 Arte şi 82 Cultură fizică şi sport pot fi constituite grupe cu un număr mai mic de persoane.
    50. Pot fi organizate studii de masterat la distanţă, cu condiţia că instituţia organizatoare este autorizată/acreditată pentru forma respectivă de studii. Durata studiilor de masterat organizate ca învăţămînt la distanţă, exprimată în credite de studiu transferabile, va fi aceeaşi ca şi durata studiilor la învăţămînt de zi. Structura şi conţinutul programului de pregătire la masterat sînt aceleaşi pentru ambele forme de învăţămînt. Studiile superioare de masterat la distanţă se organizează numai prin contract, cu achitarea taxei de şcolarizare.
   51. Evaluarea rezultatelor pregătirii prin masterat se realizează în baza metodologiilor stabilite de fiecare  instituţie organizatoare, cu aplicarea sistemului de credite transferabile.
    52. Se permite, cu acordul administraţiei instituţiei organizatoare, întreruperea studiilor de masterat, în baza unor motive întemeiate, pentru o perioadă de timp cumulată de cel mult un an de zile. Reluarea studiilor de către persoanele care au fost iniţial înmatriculate cu finanţare de la bugetul de stat se va face doar prin contract, cu achitarea taxei de studii, cu excepţia persoanelor care s-au aflat în concediu de boală, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului.
    53. Masteratul se încheie cu susţinerea publică a tezei de master, cuantificată cu 30 de credite în programele de 90-120 de credite şi 20 - în programele de 60 de credite.
   54. Masteranzilor care realizează programul de studiu, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin teza li se acordă titlul de master în domeniul de studiu respectiv, cu eliberarea Diplomei de master. În Diploma de master se va indica specializarea de masterat. În funcţie de programul de masterat realizat, vor fi eliberate următoarele tipuri de diplome: MC - pentru programele de masterat cu orientare de cercetare, MP - pentru programele de masterat cu orientare de profesionalizare.
    55. Diploma de master va fi însoţită de Suplimentul la Diplomă, perfectat conform reglementărilor în vigoare.

V. Teza de master

    56. Tematica tezelor de masterat acoperă integral aria domeniului general de studiu, vizează domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate, conţine probleme de cercetare  la nivel instituţional, naţional şi internaţional.
    57. Tema concretă a tezei de master se stabileşte de către masteranzi şi conducătorii de teze, fiind aprobată de către catedra/catedrele de profil şi consiliile facultăţilor.     După aprobare, tematica tezelor de master se va plasa pe paginile WEB ale catedrelor/facultăţilor/instituţiilor.
    58. Masterandul poate solicita schimbarea temei tezei o singură dată în timpul studiilor de masterat, dar nu mai tîrziu decît cu 3 luni pînă la susţinerea tezei. Schimbarea temei se aprobă de către catedra/catedrele de profil, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat masterandul, şi nu implică modificarea duratei studiilor. În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei de cercetare se face cu acordul ambelor instituţii.
    59. Teza de master este o lucrare originală, fundamentată ştiinţific, care conţine rezultate teoretice şi/sau experimentale în domeniul respectiv de studiu şi cercetare. Cerinţele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei de master se stabilesc de către catedra/catedrele de profil din instituţia/instituţiile organizatoare de masterat. În funcţie de domeniul studiilor de masterat, teza de master cu orientare de profesionalizare poate fi prezentată sub formă de spectacol, film, alte forme acceptate.
    60. În cazul programelor de masterat organizate în condiţiile art.12-15 din prezentul Regulament, teza se depune la instituţia în care a fost înmatriculat masterandul, cu avizul favorabil al instituţiei coorganizatoare a programului de studii. În cazul realizării unui program de masterat în cotutelă, vor fi prezentate avizele ambilor conducători.
    61. Tezele de master se susţin public, în faţa comisiilor de evaluare stabilite prin ordinul conducerii instituţiei organizatoare de masterat. Comisiile de evaluare a tezelor de master sînt constituite din cel puţin trei membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor. Preşedintele comisiei pentru susţinerea tezei de master este numit de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în baza propunerilor instituţiei organizatoare de masterat. Pentru instituţiile de învăţămînt din subordinea altor ministere, comisiile de evaluare a tezei de master sînt numite şi aprobate de către ministerele respective.
    62. Orarul susţinerii tezelor se va da publicităţii pe paginile WEB ale catedrelor/instituţiilor.
    63. În procesul evaluării şi susţinerii, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:
    a) actualitatea temei;
    b) calitatea fundamentării ştiinţifice;
    c) realizarea obiectivelor cercetării;
    d) calitatea/complexitatea metodologiei cercetării;
    e) relevanţa practică a studiului efectuat;
    f) calitatea prezentării (lizibilitate, grafică, elocinţă etc.);
    g) alte criterii stabilite de instituţie.
    Ponderea fiecărui criteriu în calcularea notei finale va fi stabilită de Senatul instituţiei organizatoare.
     64. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către membrii comisiei pentru fiecare din criteriile prevăzute în art.63. Rezultatele evaluării tezei se exprimă prin note de la “1” la “10”, calificativul de promovare fiind stabilit de către instituţie.
    65. Masteranzii au dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei de master. Eventualele contestaţii se depun, în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere, de către comisiile de evaluare a tezelor de master.
    66. În cazul în care masterandul nu a susţinut teza de master în sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în următorii ani, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare, stabilite de instituţie. La a doua susţinere, masterandul va solicita reconfirmarea temei tezei de master. Dacă şi la a doua susţinere a tezei masterandul nu obţine media de promovare, acestuia i se eliberează un certificat de absolvire a programului de masterat şi certificatul academic respectiv.

VI. Dispoziţii finale

    67. În baza prezentului Regulament, instituţiile organizatoare elaborează propriile regulamente de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de masterat.
    68. Prezentul Regulament se va aplica începînd cu anul universitar 2008-2009.
    69. Diplomele de master obţinute de absolvenţii studiilor postuniversitare specializate, organizate în baza prevederilor anterioare prezentului Regulament, sînt echivalente cu cele obţinute la finalizarea studiilor de masterat organizate în temeiul prezentului Regulament.

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

  • Orarul consultațiilor profesorilor
  • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
  • Aviz pentru studentii anului IV FR