DOMENIUL FORMAREA ȘI PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE

 

 În vederea realizării obiectivului general al catedrei  „Bănci și activitate bancară” toate cadrele didactice trebuie continuu să-și perfecționeze și îmbogățească cunoștințele, abilitățile și deprinderile. Pregătirea profesională, ca parte integrantă a procesului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice universitare, trebuie să aibă un caracter continuu, asigurat prin activităţi de instruire planificate şi sistematice. 

Sarcinile de bază ale pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice universitare continue sunt: 
 •         îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate studenților;
 •    adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor cadrelor didactice universitare la schimbările realității economice, a cadrului normativ, la cele organizaţionale, tehnologice, funcţionale şi de alt ordin din universitate, din țară și la nivel global;
 •        creşterea motivării cadrelor didactice universitare, crearea unei culturi organizaţionale noi în cadrul ASEM;
 •         îmbunătăţirea calităţii cercetărilor realizate de cadrele didactice. 

 

Formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice universitare  ale catedrei „Bănci și activitate bancară” se realizează prin următoarele modalități:   

 •                     studii individuale de specialitate – autoinstruire  și autoperfecţionare
 •     activităţi  desfășurate  în  cadrul  comisiilor  metodice,  a seminarelor științifice de profil  ș.a.; 
 •     schimb de experiență în cadrul altor universități;
 •     schimburi de experienţă profesională între colegi (petrecerea de prelegeri și seminare deschise, mese rotunde, seminare tematice, panele     de discuții) și în cadrul altor instituții din domeniu;  
 •     participări la conferințe și simpozioane științifice și științifico-practice, naţionale sau internaţionale;  
 •     implicarea în realizarea unor publicaţii metodice în calitate de autori, coautori sau consultanți;  
 •     implicarea în realizarea unor publicaţii științifice de specialitate în calitate de autori, coautori sau consultanți;   
 •     participarea  la  cursuri  de  formare  iniţială  și  perfecţionare  continuă  organizate/  avizate  de  instituţii  abilitate  sau  de către ASEM;
 •     participarea la cursuri de formare organizate pe  platforme online/ e-learning; 
 •     participarea la cursuri de specializare în instituțiile din domeniul financiar-bancar; 
 •    perfecţionare prin obținerea de grade științifice (doctor în științe economice, doctor habilitat în științe economice) și didactice ( lector             universitar, conferențiar universitar, profesor universitar),
 •     participarea la traning-uri ș.a.

IMG 3700

conferentiar universitar, doctor in economie BELOBROV Angela

                                                                                                                  

                                                                                                                                            „APROBAT”

şef catedră „Bănci şi Activitate Bancară”

____________________________________

prof. Univ. Dr. Oleg STRATULAT

28 august 2008

 

REGULAMENTUL

Coordonatorului Domeniului

PERFECŢIONARE  PROFESIONALĂ

 DISPOZIŢII GENERALE

Coordonatorul Domeniului Perfecţionare profesională  (în continuare – Coordonator) este persoana responsabilă de organizarea activităţilor catedrei ce ţin de perfecţionarea profesională a cadrelor didactice.

Coordonatorul este desemnat de şeful catedrei din rândul cadrelor didactice titulare cu experienţă în domeniu şi confirmat prin decizia catedrei.

În activitatea sa Coordonatorul se conduce de legislaţia în vigoare, Regulamentele Ministerului Învăţământului şi Tineretului, Regulamentele ASEM, Ordinile Rectorului, Hotărârile Senatului, Consiliului facultăţii şi Şedinţei catedrei.

Coordonatorul este subordonat nemijlocit şefului catedrei.

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

Atribuţiile principale ale Coordonatorului sunt:

-         planificarea activităţii în domeniu;

-         organizarea activităţilor de perfecţionare profesională;

-         perfecţionarea continuă a activităţilor de sporire a nivelului profesional al cadrelor didactice;

-         elaborarea rapoartelor privind activităţile din domeniu coordonat.

FUNCŢIILE

        În conformitate cu atribuţiile sale Coordonatorul exercită următoarele  funcţii:

- elaborează planul anual de activitate a domeniului şi îl prezintă  spre aprobare şefului catedrei în termenii stabiliţi;

-  monitorizează realizarea planului de activitate;

- elaborează compartimentul respectiv din cadrul Planului de activitate a catedrei;

-  asigură transparenţa activităţilor în domeniul coordonat;

- furnizează informaţiile necesare cu referinţă la domeniul  coordonat pentru actualizarea continuă a Sait-ului catedrei ;

- furnizează informaţiile necesare cu referinţă la domeniul  coordonat pentru actualizarea panourile informative ale catedrei;

- pregăteşte chestiunile cu referinţă la domeniu (dare de samă a cadrelor didactice privind stagiile etc.) pentru dezbatere la şedinţele catedrei;

- gestionează acţiunile realizate în cadrul ariei de răspundere;

- întocmeşte rapoartele privind propria activitatea şi activităţile din domeniu.

- se preocupă de portofoliul „Perfecţionare profesională” etc.

DREPTURILE

  Coordonatorul este investit cu următoarele drepturi:

- să solicite şi să primească informaţiile necesare privind domeniul coordonat de la toţi membrii catedrei;

- să înainteze chestiuni ce ţin de activitatea în domeniul coordonat pentru dezbatere la Şedinţele Catedrei.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

      Coordonatorul îşi organizează activitatea în baza principiului colegialităţii şi răspunderii   personale de starea de lucruri în domeniu.

     Activitatea Coordonatorului este organizată în baza prezentului Regulament.

DISPOZIŢII FINALE

  Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia şefului catedrei.

 Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de şeful    catedrei.

IMG 3747Sedinta seminarului științifico-metodic

IMG 3749 Discuția tezei de doctor în cadrul seminarului

IMG 3754

IMG 3770

IMG 3776

[/tab_item] [/tab]

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

 • Orarul consultațiilor profesorilor
 • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
 • Aviz pentru studentii anului IV FR